Анотації

Анотації нормативно-методичної літератури

1. Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України / УНДІВЕП, Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – К.: “Полімед”. – 2007. – 71 с.

У новій редакції Методики оновлена структура окремих підсистем та їх складових, удосконалена критеріальна база їх класифікацій, упорядковано розрахунки і подання їх результатів.

Рекомендовано для використання фахівцями міністерств і відомств, науково-дослідних і проектних інститутів, а також організацій природоохоронного спрямування, які займаються розробкою проектів раціонального природокористування і відтворення екологічного стану малих річок України, їх експертизою, встановленням пріоритетності інвестицій в природоохоронні заходи.

Методика буде корисною і є доступною студентам вищих навчальних закладів.

2. Методика з проектування берегоукріплення локальними примивами з піщаних грунтів на водосховищах, які тривалий період експлуатуються, з коливанням рівня до 2 м. Відомчий нормативний документ ВНД 33-2.3-06-2003. Видання офіційне. К. – Полімед. 2006. – 74 с.

У цьому ВНД викладено основні положення з проектування нового типу берегоукріплення (локальних піщаних примивів) з використанням місцевих ґрунтів на великих рівнинних водосховищах, що тривалий період експлуатуються, яких немає у чинних нормативних документах. Розглянуто завдання, умови функціонування, галузі застосування, вимоги та вихідні дані з проектування, аналіз основних чинників та умов розвитку берегової зони, визначення розрахункових параметрів рівневого та вітро-хвильового режимів, виконано розрахунок профілю примиву, визначено тенденції формування динамічних систем берегів у разі спорудження примивів, розраховано економічну ефективність запропонованих варіантів берегоукріплення.

Відомчий нормативний документ складено на основі результатів теоретичних, лабораторних і натурних досліджень, виконаних у нашій державі. У ньому узагальнено методичні розробки, виконані в УНДІВЕП, з розрахунку споруд подібного типу, використано відомі літературні джерела та чинні нормативні документи.

У цьому ВНД наведено розроблений в УНДІВЕП інженерний метод розрахунку берегоукріплювальних споруд з піщаних ґрунтів на водосховищах, які тривалий період експлуатуються, з амплітудою коливання рівнів до 2 м. Зазначений інженерний метод упроваджено у практику проектування, будівництва та експлуатації берегоукріплень на багатьох ділянках дніпровських водосховищ. Побудовані споруди успішно й безаварійно експлуатуються протягом понад 10 років.

Відомчий нормативний документ доповнює та уточнює відомі розробки та містить матеріали для розрахунків (додаток). ВНД призначено для використання проектними організаціями та установами, що проектують та експлуатують водосховища й берегоукріплювальні споруди на них, а також для організацій, які контролюють стан водних об’єктів і споруд.

3. Досвід використання “Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями” (пояснення, застереження, приклади) /А.В. Яцик, В.М. Жукинський, А.П. Чернявська, – К.: Оріяни, 2006. – 44 с.

В брошурі викладений досвід практичного застосування “Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями” при дослідженнях поверхневих водойм і водотоків України. Досвід використання “Методики...” систематизований фахівцями Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем та Інституту гідробіології НАНУ.

Розраховано на спеціалістів центральних, басейнових, обласних, низових ланок та науково-дослідних і проектних інститутів Мінприроди, Гідрометеослужби, Держводгоспу, інших міністерств і відомств, а також на студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями природоохоронного спрямування, підготовка яких пов’язана з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, а також з питаннями екології.

4. Концепція впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р.Дніпро від гирла р.Десна до гирла р.Стугна. Затверджено Наказом Держводгоспу України від 10.06.2005 р. № 173.

Концепція про використання та охорону водних ресурсів у заплаві р.Дніпро від гирла р. Десна до гирла р. Стугна визначає функціональне призначення для використання заплавних територій р. Дніпро в межах м.Києва, Бориспільського та Обухівського районів Київської області.

Концепція має за мету підвищити ефективність охорони водних ресурсів та використання заплавних земель шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво та облаштування територій.

Концепцію розроблено за сприяння органів місцевої влади і організацій Київської області та Бориспільського і Обухівського районів, які надали вихідну інформацію.

Концепція базується на законодавчих і нормативно-правових актах з питань використання території.

Це, зокрема, Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Закони України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про природно-заповідний фонд", "Про культурну спадщину" тощо.

5. Методика розрахунку збитків у галузях економіки України в басейні Дніпра в маловодні роки. – К.: Оріяни, 2004. – 176 с.

У РОЗРОБЦІ „МЕТОДИКИ...” БРАЛИ УЧАСТЬ: Д.Е.Н., ПРОФЕСОР ШЕВЧУК В.Я., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР,  ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ, АКАДЕМІК УААН ЯЦИК А.В., К.Т.Н. ТОМІЛЬЦЕВА А.І.

„Методика розрахунків збитків у галузях економіки України в басейні Дніпра в маловодні роки” розроблена на основі системного підходу до їх визначення. В Методиці наведено основні принципи управління комплексним використанням водних ресурсів, перелік вихідних даних, необхідних для розрахунків, і приклади самих розрахунків. Пропонується комплекс заходів щодо запобігання виникненню збитків і їх еколого-економічна оцінка.

Застосування методики дасть можливість приймати науково-обґрунтовані рішення щодо оптимізації режиму експлуатації водогосподарських систем у басейні Дніпра в маловодні роки з врахуванням пріоритетності в забезпеченні водою населення і галузей економіки, не допускаючи при цьому виникнення надзвичайних ситуацій.

Методика розрахована на фахівців, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію водогосподарських систем і в першу чергу  великих рівнинних водосховищ комплексного призначення.

6. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. – К.: Оріяни, 2004. – 128 с.

У РОЗРОБЦІ МЕТОДИКИ БРАЛИ УЧАСТЬ: Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ, АКАДЕМІК УААН ЯЦИК А.В., К.Т.Н. ТОМІЛЬЦЕВА А.І., ФІЛІМОНЕНКО Р.П. ТА ІН.

У МЕТОДИЦІ ВИСВІТЛЕНО ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ВОДООХОРОННИХ ЗОН І ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ РІЧОК. ВИКЛАДЕНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ І ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВОДООХОРОННИХ ЗОНАХ, ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЇ, ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ І ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-БІОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН РІЧОК. РОЗРАХОВАНА НА ФАХІВЦІВ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

7. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. – Київ „Генеза”, 2003, 176 с.

„Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду” розроблено в Українському науково-дослідному інституті водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП) за участю членів наукового творчого колективу галузей-водокористувачів, водоспоживачів.

8. Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, С.М. Кириченко та ін. – К.; 2002. – 48 с.

Методика ґрунтується на системному підході до пошуку та визначення  основних чинників і розрахункових критеріїв, які лімітують функціонування  (збереження) річкових екосистем у різні фази їх водного режиму. Викладено систему еколого-гідрологічних критеріїв, описано розрахункові моделі і порядок виконання розрахунків за ними для річок різних природних зон України.

У методичних рекомендаціях наведено результати аналізу забезпечення екологічно допустимих мінімальних витрат води, що обмежують відповідні рівні відбору стоку з річок у різні за водністю роки.

Розрахована на спеціалістів екологічних і водогосподарських установ, проектних та науково-дослідних інститутів, підприємств і організацій-водоспоживачів і водокористувачів.

Методика затверджена головою Державного комітету України по водному господарству і розглянута  в Мінекобезпеки (нині Мінекоресурсів), лист від 06.03.97 № 12-5/16; Мінсільгосппроді (нині Мінагрополітики), лист від 13.02.97 № 37-20-1-15/1112; інституті Укрводпроект, лист від 28.01.97. № В-11/6; Національному університеті ім. Т. Шевченка, лист від 15.03.97 та Українському НДІ гідрометеорології, лист від 11.02.00.

9. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. В.Д. Романенко, В.М. Жукінський, О.П. Оксіюк, А.В.Яцик та ін. – К., 2001. – 48 с.

Представлений проект методики встановлення і використання екологічних нормативів (ЕН) якості води щодо різнотипних водних об’єктів України: річок, водосховищ, озер, естуаріїв, каналів.

Дана характеристика ЕН як кількісних значень репрезентативних показників якості води, котрі відображають природний або типовий екологічний стан водних об’єктів та цілі водоохоронної діяльності по покращенню їх екологічного стану чи збереженню екологічного благополуччя. ЕН фактично є цільовими значеннями найважливіших показників об’єктивно найвищих кондицій поверхневих вод.

Описані порядок і особливості встановлення значень ЕН якості поверхневих вод, зокрема щодо виконання екологічної оцінки якості поверхневих вод в ретроспективі, без чого неможливе встановлення значень ЕН та порівняння цих значень з реальними значеннями показників якості води в сучасний період.

Охарактеризовані способи і форми подання результатів екологічної оцінки якості поверхневих вод в ретроспективі та встановлених значень ЕН.

Викладені зміст та способи використання значень ЕН для водоохоронної діяльності, зокрема особливості їх поетапного досягнення.

Наведена система екологічних класифікацій якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (додатки 1-4), котра становить спільну критеріальну базу як для екологічної оцінки, так і для встановлення значень ЕН якості поверхневих вод. Крім того, представлені додатки 5 – 7, котрі необхідні для більш обґрунтованого встановлення і використання ЕН.

10. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.В. Яцик, А.П. Чернявська, О.Г. Васенко, Г.А. Верниченко, В.І. Лаврик, Й.В. Гриб. – К: Символ – Т, 1998. – 28 с.

Представлений міжвідомчий керівний нормативний документ - методика екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України за відповідними категоріями. Методика розроблена робочою групою фахівці трьох інститутів за консультативною допомогою відповідальних спеціалістів зацікавлених міністерств і відомств. В ній викладена система екологічної класифікації якості поверхневих вод, описаний порядок виконання екологічної оцінки, в тому числі його математична формалізація, а також засоби  подання одержаних результатів.

Розроблена методика ґрунтується на вітчизняному, європейському та світовому досвіді класифікації та оцінки якості поверхневих вод в екологічному аспекті, а також враховує нові вимоги ЄС та ООН стосовно водної політики, зокрема стосовно поліпшення якості води.

11. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. / Л.Г. Руденко, В.П.Разов, В.М.Жукинський, О.П.Оксіюк, Й.В. Гриб, А.П. Чернявська, О.Г.Васенко, Г.А.Верниченко, В.І.Лаврик,. – К: Символ – Т, 1998. – 48 с.

Висвітлені основні положення методики створення карт екологічної оцінки якості поверхневих вод. Рекомендовано масштаби карт, географічні основи, способи розрахунків блокових і узагальнюючого екологічного індексів, зміст карт та етапи їх складання. Наведено фрагменти карт та їх легенди.

Ця робота виконана завдяки гранту, одержаному від Уряду Канади через Міжнародний Центр Досліджень і Розвитку (IDRC), що знаходиться в Оттаві.

12. Підзаконні акти до Водного Кодексу України. – К. 1996-1997 рр.

Назва документу Видавництво рік, кількість сторінок Примітка
1 2 3 4
1 Порядок ведення державного водного Кадастру Постанова КМУ від 08.04.96 р. № 413 Екологія і Закон Екологічне законодавство України від Юрінкомінтер 1998, 460-462 До статті Водного Кодексу (ВК) 28
2 Нормативи плати за спеціальне водокористування і порядок стягнення таких платежів Пост. КМУ від 08.02.97 р. № 164 До ст. ВК 30-31
3 Перелік об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних Пост. КМУ від 11.12.96 р. № 1499 До ст. ВК 62
4 Перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних Пост. КМУ від 12.04.96 р. № 640 Екологія і закон, Юрінком інтер 1996, 457-459 До ст. ВК 67
5 Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) Пост. КМУ від 22.05.96 р. № 552 До ст. ВК 68
6 Порядок складання паспортів річок Пост. КМУ від 14.04.97 р. № 347 До ст. ВК 81
7 Порядок користування землями водного фонду Пост. КМУ від 13.05.96 р. № 505 До ст. ВК 85
8 Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них Пост. КМУ від 08.05.96 р. № 486 Екологія і закон, Юрінком інтер 1996, 468-470 До ст. ВК 87
9 Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними Пост. КМУ від 14.04.97 р. № 347 До ст. ВК 92
10 Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від забруднення та засмічення Пост. КМУ від 29.02.96 р. № 269 Екологія і закон, Юрінком інтер 1996, 462-468 До ст. ВК 102
11 Положення про порядок видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні, вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Зареєстровано Мінюстом України 08.04.96 р. № 165/1190 Наказ Держводгоспу від 29.02.96 р. № 29 До ст. ВК 14. п.7
12 Порядок здійснення державного моніторингу вод Пост. КМУ від 20.07.96 р. № 815 Екологія і закон, Юрінком інтер 1996, 471-479 До ст. ВК 21

13. Методика з оцінки економічної ефективності комплексного використання водних ресурсів у сучасних умовах (на прикладі дніпровських водосховищ). Держводгосп України, УНДІВЕП Яцик А.В., Томільцева А.І., Томільцев М.Г. та ін. – К. 1995, 47 с.

У роботі викладено основні методи оцінки екологічної ефективності комплексного використання водних ресурсів на прикладі дніпровських водосховищ. Наведено технічні характеристики, експлуатаційні рівневі режими водосховищ, основні вимоги галузей-водоспоживачів до функціонування водоймищ, а також методи обчислення збитків, що можуть виникнути у результаті недопостачання необхідних об’ємів води галузям-водоспоживачам та користувачам водосховищ.

14. Руководство по контролю качества водных ресурсов в системе Госводхоза Украины / Яцык А.В., Чернявская А.П., Денисова А.И. УНИИВЭП, - Киев. 1994, 107 с.

Руководство включает основные положения радиологического, гидрохимического и токсикологического контроля качества водных ресурсов.

На основе сбора, обобщения и унификации имеющихся материалов по проведению наблюдений за состоянием качества воды водных объектов авторами разработан единый методологический подход к сбору, обработке, и анализу полученной информации. В руководстве рассмотрены вопросы  организации и проведению мониторинга водных ресурсов, программа наблюдений, контроль за загрязненностью, выбор местоположения пунктов наблюдений, периодичность отбора проб, методы анализа и обобщения аналитических данных.

15. Руководство по методах исследования качества вод.Том 1. Гидрохимия. Радиология. Госводхоз Украины, УНИИВЭП .А.В. Яцык. А.И. Денисова, А.П. Чернявская и др. Изд. ТВ и МС Киев. 1995. 202 с.

Работа выполнялась на основе сбора, обобщения, систематизации и унификации имеющихся материалов, учета многолетнего опыта  работы в области охраны водоемов, накопленных у авторов «Руководства», апробации и усовершенствования предложенных методов в лабораториях экологической направленности министерств и ведомств. Документ устанавливает основные принципы и методы организации проведения гидрохимического анализа поверхностных вод, а также обработки полученных результатов.

Руководство состоит из двух томов.

В первом томе приведены методические указания по определению физических и органолептических свойств воды, содержание гидрохимических (растворенные газы и рН, биогенные и органические вещества, главные ионы и минерализация) и радиологические (суммарная бета-активность, стронций-90, цезий-137) показателей качества воды.

Во втором томе «Токсикология» (183 с.) излагаются методы исследования содержания специфических показателей качества воды (фенолы, нефтепродукты, СПАВ, пестициды и др.) и тяжелых металлов (Cr, Cu, Zn, Mg, Cd, Ni, Pb, Co, Hg).

16. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. Держводгосп України, Мінприроди України, УНДІВЕП (к.т.н. Томільцева А.І. керівник) К. 1993. 74 с.

Дані будівельні норми встановлюють вимоги до проектування водоохоронних зон /ВЗ/ водоймищ у комплексі заходів по раціональному використанню та охороні водних і земельних ресурсів, що забезпечують належний рівень природно-технічного і санітарного стану водосховищ.

Дані норми проектування поширюються як на створювані, так і на існуючі водоймища.

Зони санітарної охорони водоймищ встановлюються відповідними нормативними документами.

Забезпечення належного природно-технічного та санітарного стану ВЗ здійснюється спорудами інженерного та біотехнічного захисту, а також введенням на них режиму спеціального природокористування та господарської діяльності.

Підтримка спеціального режиму природокористування та господарської діяльності в межах ВЗ покладається на підприємства та приватних осіб у віданні яких знаходяться природні ресурси.

Контроль на належним режимом природокористування та господарської діяльності, а також експлуатація водоохоронних об’єктів у межах ВЗ покладається на службу експлуатації водоймища.

17. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану малих річок України. НТД 33-4759129-03-04-92. Мінприроди України, Держводгосп України

УНДІВЕП. Робота виконана під керівництвом академіка АІНУ Яцика А.В. К. – 1992. 41с.

Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації стану басейнів малих річок України розроблено в Українському науково-дослідному інституті водогосподарсько-екологічних проблем (Академік АІНУ Яцик А.В. н.с. Петрук О.М. та інші на підставі теоретичного узагальнення результатів багаторічних досліджень, нормативних документів і застосування системної логіко-математичної моделі з ієрархічною структурою).

18. Методические указания по определению суммарного испарения сельскохозяйственных культур на осушенных землях Украинской ССР. НТД 33-4759129-03-01-90. УНИИВЭП. Минводхоз УССР. А.В. Яцик. – К. 1991. 23 с.

Методические указания по определению суммарного испарения  сельскохозяйственных культур на осушенных землях Украинской ССР разработаны в Украинском научно-исследовательском институте водохозяйственно-экологических проблем на основе теоретического обобщения результатов экспериментальных исследований, проведенных на лизиметрических и воднобалансовых площадках Полеской и Лесостепной зон Украины.

19. Заходи попередження і локалізації радіоактивних забруднень водних об’єктів зони Чорнобильської АЕС. Яцик А.В., Лисиченко Г.В., Руденко О.Г. 1991 (науковий звіт).

Узагальнені дослідження радіоактивного забруднення внаслідок аварії Чорнобильської АЕС за 1987 – 1990 рр. Розкриті зв’язки між основними гідрометеорологічними факторами і радіоактивним забрудненням місцевості і водних об’єктів. Виявлена динаміка накопичення радіоактивних речовин у воді і мулах водойм. Наведена методика прогнозу вертикальної міграції радіонуклідів в зоні аерації. Дається прогноз виносу радіоактивних речовин у малі річки. Розроблені рекомендації по локалізації радіоактивних забруднень на водогосподарські і водні об’єкти і захисту води від забруднення радіоактивними речовинами. Запропонований інформаційно-довідковий програмно-технічний комплекс ведення банку радіологічних даних.

20. Водохозяйственные расчеты и балансы. Пособие к РД-33-1.1.02-90. Союзводпроект, УНИИВЭП – К. 1990. 44 с.

Настоящее пособие является дополнением к РД-33-1.1.02-90. «Состав: порядок разработки, согласования и утверждения схем охраны и рационального использования водных ресурсов малых рек», составленной на основании Госзаказа Минводхоза СССР на 1988 г. С5-88-801 п. 19 (Подотдела ОКНД 2.13.88 приложения 10 приказа Минводхоза СССР от 30.10.1987 г. № 360).

Полный перечень действующих пособий приводится в составе РД-33.1.102-90.

Пособие предназначено для проектных организаций, разрабатывающих схемы охраны и рационального использования водных ресурсов, организаций и ведомств, связанных с охраной и использованием  водных ресурсов малых рек.

Пособие составлено к.т.н. Перехрестом В.С., к.т.н. Чекушкиной Т.А. (УНИИВЭП), инж. Антиповым Е.Н. (Укр. Отд. Гидропроекта)

21. Методическое руководство по оценке предела эффективного регулирования речного стока. Минводхоз УССР. ЦНИИКИВР (Украинский филиал). Перехрест В.С., Чекушкина Т.А. – К. 1988. 11 с.

Методическое руководство предназначено для технико-экономического обоснования создания  отдельных водохранилищ (прудов) и их систем на стадии технического проекта и в схемах комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек.

22. Методы анализа однородности временных рядов характеристик речного стока и атмосферных осадков при решении водохозяйственных задач (Методические рекомендации). Минводхоз СССР, ЦНИНКИВР Украинский филиал – К. – 1987. 56 с.

В Рекомендациях кратко изложены приемы графического и статистического анализа однородности гидрометеорологических рядов на основе имеющихся в этой области и опыта такого анализа при исследовании влияния антропогенных факторов на характеристики водного режима.

Анализ однородности временных рядов является необходимым условием, предшествующим статистической обработке гидрометеорологических рядов.

Из приведенных в Рекомендациях критериев для проверки однородности большинства метеорологических рядов и рядов гидрологических характеристик, в отношении которых известно о небольшой ассиметричности их распределения, следует применять t и F – критерии. Для рядов с большой асимметричностью применяются непараметрические критерии, в частности критерии Вилкоксона.

Настоящие Рекомендации могут быть использованы в практике проектных и научно-исследовательских учреждений, студентами гидрометео-рологических специальностей высших учебных заведений, а также учащимся техникумов соответствующих специальностей.

Методические рекомендации составлены заведующим лабораторией использования поверхностных вод Украинского филиала ЦНИНКИВР канд. географ. наук. доцентом О.З. Ревера при участии мл. науч. сотрудников Н.М. Ильинского и Н.В. Усенко и инженера Е.А. Шевчук.

23. Рекомендації по удосконаленню проектування і експлуатації систем штучного поповнення підземних вод (ШППВ) з відкритими інфільтраційними спорудами в Україні. РД 204 Україна 187-86. Яковенко П.І.

Наведений узагальнений алгоритм системи басейнів з урахуванням обмежень на акумулюючу ємність водоносного пласту, необхідну площу земель, якість води, що відбирається. Дані рекомендації по вибору параметрів басейну і системи басейнів. Охарактеризовані програми для розрахунку, дослідження інфільтрації з басейнів і параметричного аналізу віддачі басейна.

Запропонована принципово нова схема ШППВ з вакуумними пристроями для інтенсифікації і регулювання інфільтрації. Наведена методика розрахунку вакуумних пристроїв і інфільтрації з басейну.

Дані рекомендації по проектуванню систем ШППВ в районах зрошення (на прикладі Північного Криму). Охарактеризовані особливості технологічних схем систем ШППВ, конструкцій басейнів, режимів їх роботи. Приведена методика розрахунку окремого басейну і системи басейнів з урахуванням природної чистки і безперервної закономірної зміни води в басейні.

24. Карти районування території України за умовами забезпеченості господарсько-питного водопостачання ресурсами підземних вод. Яковенко П.І. УФ ЦНДІКВВР. К. 1985.

Карти дозволяють оцінити забезпеченість того чи іншого району республіки ресурсами підземних вод і, виходячи з приоритетного використання цих ресурсів для господарсько-питних цілей, приймати рішення по стратегії їх подальшого освоєння.

25. Методические рекомендации по оценке и учету влияния прудов и водохранилищ на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. Минводхоз УССР, УФ ЦНИИКИВР, - К. 1985. 23 с.

Сооружение и эксплуатация прудов и водохранилищ в бассейнах малых рек является одним из основных факторов водохозяйственного воздействия на сток.

Пруды и водохранилища в основном сооружаются на реках и временных водотоках для задержания, использования и перераспределения стока внутри года. При этом происходит преобразование не только водного режима рек, но и возможно уменьшение суммарных водных ресурсов и их основных характеристик. Особенно велики эти изменения в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения, где большая часть стока, а нередко и весь местный сток, аккумулируется искусственными водоемами, а затем расходуется на хозяйственные нужды и испарение.

Расширение масштабов водохозяйственного строительства, назревшая необходимость рационального использования и охраны водных ресурсов малых рек требуют повышения качества оценки и учета  влияния на сток отдельных видов водохозяйственной деятельности.

Настоящие Рекомендации разработаны для территории Украинской ССР по единой методике на основании обработки и анализа многолетних материалов Госкомгидромета, Минвохоза УССР, облводхозов и данных литературных источников.

В Методических рекомендациях излагаются методика и практические приемы расчетов оценки и учета влияния на сток малых рек Украины искусственных водоемов.

Предназначены Рекомендации для гидрологических расчетов при водохозяйственном проектировании, планировании и обосновании водохозяйственных мероприятий, разработке перспективных водохозяйственных балансов рек и территорий.

Составлены Рекомендации в Украинском филиале Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов (Укр. Филиал ЦНИИКИВР) к.т.н., ст. научн. сотр. Л.Б. Бышовец по результатам исследования 1981 – 1984 гг.

26. Методические рекомендации по учету влияния осушения болот, заболоченных и переувлажненных земель, орошения и строительства прудов и водохранилищ на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. Минводхоз УССР, УФ ЦНИИКИВР, - К. 1985. 52 с.

В Методических рекомендациях излагаются методы и практические приемы оценки и учета влияния на сток малых рек Украинский ССР осушительных мелиораций, орошаемого земледелия и искусственных водоемов.

Предназначены Методические рекомендации для использования при планировании и проектировании водохозяйственных мероприятий, при строительстве гидротехнических и мелиоративных объектов, при разработке перспективных водохозяйственных балансов бассейнов рек и территорий.

Составлены Методические рекомендации в Украинском филиале Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов (УФ ЦНИИКИВР) на основании выполненных в 1981 – 1984 гг. исследований по оценке изменений стока малых рек УССР под влиянием антропогенного воздействия на условия его формирования.

Рекомендуемые методы расчета основаны на обработке и анализе многолетних материалов Госкомгидромета, Минводхоза УССР, облводхозов и данных литературных источников.

Разработка методических рекомендаций осуществлена зав. лабораторией использования поверхностных вод канд. географ. наук, ст. научн. сотр. О.З. Ревера (раздел 1); канд. техн. наук, ст. научн. сотр. В.П. Молодых (раздел 2) и канд. техн. наук, ст. научн. сотр. Л.Б. Бышовец (раздел 3).

27. Рекомендації по використанню підземних вод з урахуванням їх штучного поповнення в різних природних умовах. УФ ЦНДІКВВР. Яковенко П.І. К – 1985.

Складений каталог схем штучного поповнення підземних вод (ШППВ) на території України. Типізовані природно-господарські умови, технологічні схеми систем ШППВ і засоби їх експлуатації. Наведені результати дослідно-промислової експлуатації систем моделювання інфільтрації для цих систем. Дані рекомендації по раціоналізації систем і засобам експлуатації систем ШППВ.

28. Концепція і стратегія спільного використання підземних і поверхневих вод з урахуванням їх якості і допустимих відборів поверхневого стоку у різні по водності роки. УФ ЦНДІКВВР Яковенко П.І., 1985.

Розроблені рекомендації по забезпеченню форсованого відбору підземних вод в меженний період маловодних років. Проведена типізація водозборів, місце родовищ і перспективних ділянок на умови поповнення запасів підземних вод у межах Українського Полісся. Охарактеризовані основні завдання, методи і особливості застосування штучного поповнення підземних вод для зрошення на території України; технологічні схеми, улаштування і режим експлуатації відкритих інфільтраційних споруд, основні показники їх роботи та визначальні фактори.

Складена карта іригаційних показників вод першого від поверхні водоносного горизонту платформенної частини України. Виділені райони з підземними водами, придатними, умовно придатними (які потребують поліпшення, розбавлення) і непридатними для зрошення.

29. Методичні рекомендації по вибору и оцінці джерел поповнення запасів підземних вод. УФ ЦНДІКВВР. Яковенко П.І. К – 1984.

Наведена класифікація джерел штучного поповнення підземних вод (ШППБ), складений макет записки по вибору і оцінці джерел під ділянку, яка призначена для ШППВ. На прикладі України виконана регіональна оцінка джерел ШППВ в складних водогосподарських умовах.

30. Методические указания по производству стационарных наблюдений за переработкой берегов равнинных водохранилищ. Минводхоз УССР, Укр. филиал ЦНИИКИВР. – К. 1980. – 114 с.

Настоящие указания предназначены в качестве руководства для организаций Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию водохранилищ совместного пользования.

Указания устанавливают основные принципы организации, методы производства и обработки всех видов наблюдений за переработкой берегов равнинных водохранилищ.

<< Назад

 

Яндекс.Метрика
сайт создан компанией цена создание сайта