Анотації монографій

Анотації монографій, енциклопедії, словників, довідників

1. В.А. Яцик, М.В. Бубляс, І.А. Пашенюк/ За ред. академіка А.В. Яцика.
Уроки про воду для дітей і дорослих. – К : Талком, 2015. -184 с. :іл.

Книжка побудована у вигляді уроків про воду, в яких поступово розкриваються усі унікальні властивості цієї унікальної речовини, її роль у природі та житті людини, наголошено на важливості охорони вод від забруднення як запоруки збереження життя на Землі. Книжка стане в пригоді вчителям, студентам педагогічних вишів, допитливим учням та їх батькам.

2. А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк. Екологія біорізноманіття. – К.: Генеза, 2013. – 480 с.

У підручнику викладено особливості функціонування системи управління збереженням біологічного різноманіття в Україні. Проаналізовано фактичний стан біорізноманіття України, визначено основні загрози його існуванню. Намічені основні шляхи збереження біорізноманіття в Україні, окреслено напрями трансформації фінансової системи збереження біорізноманіття. Наведено кращий закордонний досвід управління щодо ефективного збереження ресурсів біорізноманіття у розвинених країнах світу. Вивчено можливість імплементації інноваційних механізмів збереження біорізноманіття України на основі досвіду розвинених країн світу.

Підручник призначено для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Менеджмент», «Лісове і садово-паркове господарство» та може стати у пригоді фахівцям органів регіонального управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам.

3. Яцик А.В. Водогосподарська еклогія: У 4 Т., 7 КН. – К.: Генеза, Т. 1, кн. 1-2. – 400 С.: ІЛ.
Книга перша. Основи гідрології суходолу.
Книга друга. Гідрометрія.

У першому томі (кн. 1-2. – 400 с.)викладено найголовніші положення загальної гідрології і гідрометрії. Наведено основні відомості про гідросферу, яка є предметом вивчення і дослідження. Описано методики кількісного визначення  і обліку елементів водного балансу, характеристик режиму водних об’єктів. Значну увагу приділено спеціальним дослідженням водних систем та їхній експлуатації.

4. А.В. Яцик. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2004. – Т.2, кн. 3-4. – 384 с.: іл.
Книга третя. Гідрологічні розрахунки.
Книга четверта. Регулювання стоку і водогосподарські розрахунки.

У другому томі (кн. 3-4. – 384 с.) розглянуто різні методи, способи і прийоми гідрологічних і водогосподарських розрахунків, фізико-географічні закономірності формування річкового стоку, методи визначення основних розрахункових величин, необхідних при водогосподарському і гідротехнічному проектуванні. Коротко охарактеризовано прийоми складання гідрологічних прогнозів. наведено загальні поняття про водний кадастр.

5. А.В. Яцик. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2004. – Т.3, кн. 5. – 496 с.: іл.
Книга п’ята. Екологія водокористування.

У третьому томі (кн. 5. - 496 с) проаналізовано використання водних ресурсів у різних галузях економіки України. Наведено системну модель оцінки антропогенного навантаження на малі річки та їх басейни. Надано екологічну класифікацію якості поверхневих вод України. Розглянуто питання екологічного нормування, регіональних особливостей природокористування в Україні.

6. А.В. Яцик. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2004. – Т.4, кн. 6-7. – 680 с.: іл.
Книга шоста. Закони України про воду.
Книга сьома. Нормативно-методичні документи про воду.

У четвертому томі (кн. 6-7. - 680 с) "Водогосподарська екологія" наведені закони і витяги із законів України, які в тій чи іншій мірі присвячені раціональному використанню, охороні та відновленню її водних ресурсів; викладені матеріали третьої конференції на рівні міністрів з навколишнього середовища і охорони здоров'я делегецію України на якій очолював автор
Значна частина тому приділена нормативно-методичним документам про воду.

Чотиритомне наукове видання „Водогосподарська екологія” розраховано на наукових і інженерно-технічних працівників у галузі водного господарства, економіки, а також буде корисним спеціалістам в галузі природокористування, екології та сталого розвитку, студентам за спеціальностями природоохоронного спрямування, підготовка яких пов’язана з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, а також з питаннями екології.

7. Яцик А.В., Шевчук В.Я. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку. К. „Генеза”, 2006, 1000 с.

В енциклопедії наведено 5448 термінів (статей) по всіх розділах екології, природокористування, водного господарства, сталого розвитку та суміжних галузей науки, які мають те чи інше відношення до екології і принципів сталого розвитку, зокрема терміни і поняття з екологічної безпеки, основ моніторингу, безпеки життєдіяльності людини в техногенних умовах тощо. Текст доповнюють 172 малюнків і 28 таблиць.

Терміни приведені українською, російською, англійською та німецькою мовами. При систематизації і структуризації термінів застосована алфавітно-гніздова схема, коли кожному терміну присвоєний свій шифр, що дозволяє без затрат часу знайти термін однією з чотирьох мов.

Енциклопедія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів усіх галузей економіки, а також студентів за спеціальностями природоохоронного спрямування.

8. Яцик А.В., Грищенко Ю.М. Волкова Л.А. Пашенюк І.А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007 . – 360 с.

У підручнику викладено особливості формування водного господарства як галузі економіки. Дана класифікація водних ресурсів, характеристика їх запасів і розподіл. Розглянуті види водоспоживання, основні споживачі води, їх особливості та вимоги. Розглянуто види регулювання стоку, складання водогосподарських балансів та схем комплексного використання водних ресурсів, основні джерела забруднення водних ресурсів та заходи щодо запобігання негативного впливу води на навколишнє природне середовище. Наведені критерії та параметри цінності гідрологічних охоронних територій та об’єктів. Розглянуто досвід управління водними ресурсами в розвинених країнах і викладені рекомендації щодо запровадження басейнового принципу управління в Україні.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів, наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів усіх галузей економіки.

9. Яцик А.В. Водний фактор у збалансованому екобезпечному розвитку України. – К.: Полімед, 2007. – 71 с.

В брошурі послідовно розглянуто роль водного фактора у збалансованому розвитку агроекосистем, в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави. Детально викладені екологічні основи збалансованого водозабезпечення України.

10. Рубан О.Ф. Гідравлічна автоматизація меліоративних систем. Збірник винаходів. – К.: Генеза, 2008. – 64 с.

Проблеми раціонального використання, охорони, відтворення та управління меліоративними системами завжди займали цільне місце в діяльності наукових і практичних працівників. В залежності від рівня розвитку науково-технічного прогресу в конструкції меліоративних систем розроблялися засоби їх автоматизації для управління водним режимом на зрошувальних і осушувальних полях. І якщо до крупних гідротехнічних споруд на меліоративних системах можна підійти з електроприводом, то до десятків тисяч гідроспоруд, за допомогою яких можна здійснювати управління водним режимом безпосередньо на полях з усіх точок зору найбільше підходять засоби гідравлічної автоматизації.

11. До питання щодо спуску Київського водосховища / А.В. Яцик, Є.О. Яковлєв, В.О. Осадчук; За ред. А.В. Яцика. – К.: Оріяни, 2002. – 52 с.; [8 іл].

У брошурі розглянуто питання, пов’язане з історією господарського освоєння головної водної артерії України – Дніпра, басейн якого є історичним підґрунтям українського етносу. Наведено матеріали  щодо екологічної оцінки екосистеми річки, які включають і радіоекологічну в поверхневій і підземній гідросфері, враховуючи, що в басейні Дніпра сформувалися західний і південний „сліди” забруднення (> 120 тис. км2) та розташовані  десять з 13 блоків АЕС. Проаналізовано позитивні і негативні наслідки  створення Київського водосховища, а також можливого його спуску. Запропоновано шляхи поліпшення екологічного стану водосховищ Дніпровського каскаду, які є єдиною господарською та водно-екологічною системою. Природні, насамперед водні, ресурси Дніпра тривалий час слугували людині, як базис розвитку економіки. Але настав час і людям допомогти Дніпру. При цьому  переходити на новий екологічний стан слід обережно, користуючись принципом „не нашкодь!”.
Розрахована на широке коло читачів.

12. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с.: іл.

В книзі систематизовано екологічні проблеми, які постали перед людством на межі тисячоліть і, на нашу думку, є найважливішими, бо загрожують перспективі його виживання, оскільки зміни, що намітилися в
природних екосистемах, можуть призвести до незворотних порушень у біосфері.

Екологічна безпека зачіпає всі сторони життєдіяльності людини й стосується всіх і кожного громадянина зокрема.
Інтенсивне антропогенне навантаження на природні екосистеми досягло критичних меж, що вже призвело до втрати ними самозахисних і самовідновлювальних властивостей. Така тенденція стала особливо характерною для екосистем поверхневих вод України, на яких базується понад 75 % її питного  водопостачання.

У цій книзі проаналізовано екологічну ситуацію у світі та в нашій країні. Запропоновано запобіжні заходи для зменшення антропогенного впливу  на природне середовище.

Розрахована на широке коло фахівців, викладачів вузів і студентів, учителів та школярів старших класів, усіх, кому не байдужий світ у якому ми живемо.

13. Водне господарство в Україні / за ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.: іл., карти.

Наведено дані про ресурси поверхневих і підземних вод України, водозабезпеченість та водопостачання окремих груп водоспоживачів і водокористувачів. Показані шляхи підвищення водозабезпечення галузей економіки, основні напрями розвитку екологічно безпечного водокористування і впровадження водозберігаючих технологій. Охарактеризовано джерела забруднення поверхневих і підземних вод та способи запобігання йому. Містяться дані про водогосподарські баланси, великі водогосподарські об’єкти. Значну увагу приділено питанням економічних відносин у водному господарстві та управлінню ними.

Розрахована на керівників та спеціалістів водного господарства. Буде корисна працівникам усіх галузей економіки, органів державного управління та всім, хто цікавиться питаннями природокористування.

14. Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. – К.: Генеза. 1997. – 628 с.

В книге обобщены подходы к решению водохозяйственно-экологических проблем в бассейнах рек, освещены их региональные особенности, изложены результаты исследований автора более чем за двадцатилетний период в области водного хозяйства, а также даны предложения по стабилизации и улучшению экологического состояния рек.

Проведен анализ использования водных, земельных, лесных, минеральных и рекреационных ресурсов, установлены количественные показатели антропогенной нагрузки, рассмотрены условия функционирования экосистем малых рек и региональные особенности природопользования.

15. Гідролого-екологічний тлумачний словник. Яцик А.В., Антонов О.Д., Корбутяк М.В., Сливка П.Д. К.: „Урожай”, 1995. – 158 с.

Словник містить найбільш поширені терміни з гідрології, загальної екології, охорони природи і інших суміжних галузей науки

16. Гидроэкология. Яцык А.В., Шмаков В.М. – К.: Урожай, 1992. – 192с.

В книге рассмотрены содержание, цели и задачи гидроэкологии, а также основные направления и методы выполнения гидролого-экологических исследований. Приведена методика измерения, определения или расчета основных гидролого-экологических характеристик.

17. Російсько-український гідролого-екологічний словник. Яцик А.В., Антонов О.Д., Корбутяк М.В., Сливка П.Д. К.: „Урожай”, 1992. – 112 с.

Словник містить окремі слова і складні терміни з основних галузей сучасної гідрологічної та екологічної науки, а також деякі терміни суміжних дисциплін (метеорології, геології, меліорації тощо).

18. Запольский И.А. Влияние мелиорации на водный баланс Украинского Полесья (на примере бассейна р. Трубеж). К. Наук. думка, 1991. – 168 с.

В монографии детально освещены гидрометеорологические  процессы и геолого-гидрологические условия мелиорированных территорий Украины. Изложена методика исследований и дана оценка радиационного, теплового и водного баланса речных бассейнов. На основе многолетних исследований раскрыто влияние осушительно-увлажнительных мелиораций на речной сток, влагозапасы зоны аэрации, подземные воды, испарение и водный баланс бассейнов рек Трубеж, Недра, Ильта и др., где создана одна из первых в СССР мелиоративных систем двустороннего регулирования водно-воздушного режима. Показаны водопотребление и водообеспеченность сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях. Даны конкретные рекомендации по рациональному использованию и охране водных ресурсов.

19. Малі річки України: Довідник. А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; За ред. А.В. Яцика – К.: Урожай, 1991, 296 с.

Наведено дані про умови формування гідрологічного і гідрохімічного режимів, гідробіологію та господарське використання малих річок України. Дано рекомендації по раціональному  використанню малих річок та збереженню їх як джерела водопостачання і елемента ландшафту.

20. Справочник по водным ресурсам / Под. ред. Б.И. Стрельца. Редакторы-составители: А.В.Яцык, О.З.Ревера, В.Д.Дупляк. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.

Приведены данные о наличии, динамике и перспективах использования водных ресурсов для нужд народного хозяйства. Охарактеризованы основные  группы водопотребителей и водопользователей, их влияние на состояние вод. Содержится большое количество данных, необходимых для развития, управления и эксплуатации водохозяйственных систем по использованию и охране вод Украинской ССР. 

<< Назад

 

Яндекс.Метрика
сайт создан компанией цена создание сайта